Polityka prywatności DNA Sukcesu

Polityka prywatności DNA Sukcesu

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wojciech Gębura, oraz w przypadku dokonywania zakupów na mojej stronie DNASukcesu.pl, również moja firma VGB z siedzibą w Starachowicach 27 – 200 przy ul. Kościelnej 20 (dalej „DNA Sukcesu”).
 
Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do mnie na adres: kontakt@dnasukcesu.pl
 
Skąd mam Twoje dane?
Otrzymałem je od Ciebie podczas zapisu na listę mailngową (newsletter), lub przy zakładaniu konta, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na DNA Sukcesu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez DNASukcesu.pl?
Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • dostarczania Ci zamówionych newsletterów,
 • realizacji zamówienia książki w postaci elektronicznej, lub papierowej,
 • obsługi zwrotów i reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do mnie kierujesz poprzez stronę DNASukcesu.pl
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją zamówienia, wysyłką newslettera,
 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 
Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?
Wymagane jest podanie przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc dostarczać Ci zamówiony newsletter, oraz zrealizować zamówienie produktu cyfrowego, lub w wersji papierowej:

 • adres e-mail (w przypadku newslettera)
 • adres email, login, hasło, adres zamieszkania/siedziby, oraz adres do wysyłki, telefon (w przypadku złożonego zamówienia/założenia konta w sklepie na DNASukcesu.pl).
 • Twój NIP, jeśli zażądasz wystawienia faktury na zakupione produkty.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mógł zrealizować ww. usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 
Jakie masz uprawnienia wobec mnie i mojej firmy w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 
Komu udostępniam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim i nie będą przekazywane, bez Twojej zgody. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy będę zobowiązany do przekazania danych przez organy publiczne walczące z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na DNASukcesu.pl robotom internetowym, stosuję mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników mojej strony nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji mogę ujawnić Google LLC Twój adres IP.
 
Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?
Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów, oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będę przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będę przechowywać dane przez okres, w którym DNASukcesu.pl zobowiązana jest do zachowania danych, lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 
Czy przekazuję Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, oraz MailChimp w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 
Czy przetwarzam Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez DNASukcesu.pl może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.